Jak złożyć pozew w sądzie?

Pozew a powództwo

Zaczniemy od kwestii nomenklatury. „Pozew” to nie to samo co „powództwo”. Powództwo jest naszym roszczeniem, tym, czego domagamy się od drugiej strony. Sąd ocenia nasze powództwo i wydaje wyrok o jego zasadności lub bezzasadności. Pozew natomiast, jest sformalizowanym sposobem przedstawienia naszego roszczenia sądowi. Stanowi on złożone, specyficzne pismo procesowe, wszczynające sprawę przed sądem. Z pozwu musi wynikać na czym opieramy powództwo.

Wymogi formalne pozwu

I. Sąd właściwy do rozpoznania pozwu

Adresatem pozwu, niezależnie od rodzaju sprawy, zawsze będzie sąd, nigdy nie przeciwnik. Sąd rozstrzyga o zasadności pozwu, przeciwnik, jak my, jest stroną postępowania. Najwygodniej dla pozwanego byłoby, gdyby sądem właściwym, czyli umocowanym do rozstrzygania w danej sprawie, był sąd w okręgu, w którym powód zamieszkuje. Jednak sprawa jest bardziej złożona, a szczegółową problematykę właściwości miejscowej regulują przepisy od art. 27 do 42 k.p.c. Ogólną zasadą jest to, że pozew składamy do sądu właściwego dla naszego przeciwnika. Niemniej kodeks przewiduje szereg wyjątków od tej zasady.

II. Strony – oznaczenie i wskazanie adresów

Następnie należy wskazać, kto będzie stroną wszczętego postępowania. Powód ma obowiązek podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. Należy również znać adres zamieszkania pozwanego, aby pozwanemu pozew doręczyć. Powód nie musi podawać numeru PESEL pozwanego, ustala go sąd.

III. Pełnomocnik

Jeżeli pozew w naszym imieniu wnosi pełnomocnik, sam zadba o ten element pozwu. Jeśli jednak występujemy w sprawie jako bliska rodzina powoda, w jego imieniu, wtedy my występujemy w charakterze pełnomocnika i mamy obowiązek wskazania tego w treści pozwu.

IV. Rodzaj pisma

Oznaczenie rodzaju pisma nie jest trudne, jest to pozew.

V. Dokładnie określenie żądania pozwu

Ten element, jeden z najważniejszych, nazywamy petitum pozwu. W tej części przedstawiamy czego żądamy i o co wnosimy. Sposób określenia żądania będzie zależny od sprawy z jaką się zwracamy. Najważniejsze jest, aby sformułowane żądanie było dla sądu zrozumiałe, jednoznaczne i ścisłe, np. przy żądaniu o zapłatę, należy wskazać kwotę żądania, a nie jedynie wolę uzyskania „stosownego zadośćuczynienia”.

VI. Opłata od pozwu

Podstawowym warunkiem formalnym jest nic innego, jak uiszczenie właściwej opłaty od pozwu. Bez tego, sąd nie podejmie żadnej czynności. Jeżeli jednak zdarzy nam się opłacić pozew złą kwotą, sąd najzwyczajniej wezwie nas do jej uzupełnienia wskazując dokładną kwotę podlegającą wpłacie pod rygorem zwrotu pozwu. Opłatę można wnieść przelewem na rachunek bankowy sądu lub gotówką w kasie.

VII. Uzasadnienie

Jest to część opisowa, w której powinniśmy zawrzeć wszelkie informacje, fakty i wymienić dowody na ich poparcie. Można nazwać tę część „wytłumaczeniem” sądowi naszej sprawy. Jest to przedstawienie stanu faktycznego, do którego sąd dostosuje przepisy prawa.

VIII. Załączniki

Na końcu pozwu sporządzamy listę załączników przedstawianych wraz z pozwem. Lista powinna być jak najdokładniejsza z uwagi na względy porządkowe. Tym bardziej jest to istotne, gdy składamy do sądu oryginały dokumentów. Jednymi z wymaganych załączników, są również odpisy pozwu przeznaczone dla przeciwników.

VIII. Podpisanie pozwu

Jak wiemy, każde pismo powinno zawierać nasz podpis, w pozwie nie musi być on czytelny, ważnym jest, aby był zindywidualizowany.

Oprócz wyżej wymienionych warunków pozew może zawierać też szereg innych, fakultatywnych elementów zależnych od indywidualnej sprawy. Może to być np. wniosek o zwolnienie z kosztów, czy wniosek o zabezpieczenie powództwa. Jednak każda sprawa jest inna i pomimo istnienia niektórych niezbędnych elementów, nie istnieje zawsze jednakowy przepis na „dobry pozew”.

Udostępnij:

Więcej postów

Przełom w sprawach frankowych staje się faktem

Oczekiwanie na opinię Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie roszczeń frankowiczów dotyczących zwrotu nadpłaconych świadczeń trwało wiele miesięcy. Opinia ta okazała się istotnym

Zmiany w prawie w 2023 roku

W Polsce, można śmiało powiedzieć, że Nowy Rok jest nie tylko tradycyjną okazją do świętowania odejścia starego, a nadejścia nowego roku, ale również momentem, w

Skontaktuj się z nami

Dane Adresowe

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl