Przedsiębiorcy

Prawo handlowe i korporacyjne

Prawo handlowe jest jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii Adwokackiej LEGALLEX. Zdobywane latami pracy przez doświadczenie pozwala nam oferować kompleksową obsługę w tej dziedzinie zarówno w oparciu o przepisy prawa polskiego, jak i rosyjskiego oraz ukraińskiego. W szczególności oferujemy pomoc w:
• rejestracji (tworzeniu) spółek prawa handlowego;
• kompleksową obsługę procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni;
• łączenie, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
• sporządzanie opinii prawnych dotyczących transakcji;
• obsługę fuzji i przejęć;
• doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji spółek kapitałowych;

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, a zespół prawników Kancelarii LEGALLEX dzięki swej wiedzy oraz nabytemu doświadczeniu służy pomocom na wszelkich płaszczyznach prawa handlowego.

Prawo pracy

W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy oferujemy Państwu:
• konstruowanie umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji oraz dokumentacji w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę, kontrakty menadżerskie;
• sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnień grupowych czy rozliczania podróży służbowych;
• sporządzanie wszelkiego rodzaju porozumień i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy;
• sporządzanie odpowiedniej dokumentacji po kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• przeprowadzanie specjalistycznych, kompleksowych audytów;
• doradztwo w zakresie zatrudniania osób na umowy cywilnoprawne;
• reprezentowanie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach;
• reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
• bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych.

Własność przemysłowa i prawo autorskie

Kancelaria w zakresie własności przemysłowej oferuje w szczególności:
• badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym;
• udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi i innymi prawami własności przemysłowej;
• pomoc w rejestracji i utrzymanie ochrony dla patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.
• przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu praw własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how);
• przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego, umów licencyjnych;
• zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej;

Prawo antymonopolowe, nieuczciwa konkurencja

Zespół Kancelarii świadczy kompleksowe usługi w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji obejmujące w szczególności:
• analizę przejawów nieuczciwej konkurencji;
• sporządzanie opinii, prowadzenie negocjacji i reprezentowanie w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji;
• opiniowanie i sporządzanie umów z sieciami handlowymi;
• reprezentację przed organami ochrony konkurencji i konsumentów.

Zamówienia publiczne

Zakres wykonywanych usług obejmuje:
• kompleksowe doradztwo dedykowane Wykonawcy w związku z ubieganiem się o udzielanie zamówienia publicznego;
• opinie, ekspertyzy i konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie prawa zamówień publicznych;
• reprezentacja (Zamawiającego/Wykonawcy) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Prawo budowlane

Kancelaria oferuje klientom doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem budowlanym m. in.:
• przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe, generalne wykonawstwo oraz zastępstwo inwestycyjne;
• kompleksowe wsparcie prawne od momentu zakupu działki po uzyskanie pozwolenia na budowę;
• pomoc w obsłudze decyzji administracyjnych związanych z warunkami zabudowy;
• pomoc w zapewnieniu dostępu działki do mediów;
• pomoc w całym procesie pozyskiwania pozwoleń na budowę;
• reprezentacja Klientów przed odpowiednimi organami administracyjnymi;
• skargi na bezczynność urzędów;
• odwołania od wszelkich odmownych decyzji administracyjnych.

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

• obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych na wszystkich etapach postępowania (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze),
• opiniowanie czynności pod kątem ich zgodności z przepisami prawa karnego gospodarczego i skarbowego,

Prawo podatkowe, celne i dewizowe

W ramach stałej współpracy z doradcą podatkowym Kancelaria oferuje swoim Klientom m. in.
• prowadzenie postępowań podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi;
• audyt rozliczeń podatkowych;
• bieżące doradztwo podatkowe oraz planowanie podatkowe polegające m. in. na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego oraz VAT, minimalizacji ryzyka podatkowego;
• ocenę projektów umów i rozwiązań biznesowych pod kontem podatkowym, które klient zamierza zaimplementować w ramach swojej działalności;
• pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego;
• prowadzenie postępowania przed organami państwowymi i sądami administracyjnymi w ww. zakresie;
• doradztwo podatkowe w zakresie projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską (kwalifikowalność danego wydatku, w szczególności w części dotyczącej podatku VAT);
• doradztwo w zakresie procedur celnych;
• reprezentowanie przed organami celnymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje klientom doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem budowlanym m. in.:
• przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe, generalne wykonawstwo oraz zastępstwo inwestycyjne;
• kompleksowe wsparcie prawne od momentu zakupu działki po uzyskanie pozwolenia na budowę;
• pomoc w obsłudze decyzji administracyjnych związanych z warunkami zabudowy;
• pomoc w zapewnieniu dostępu działki do mediów;
• pomoc w całym procesie pozyskiwania pozwoleń na budowę;
• reprezentacja Klientów przed odpowiednimi organami administracyjnymi;
• skargi na bezczynność urzędów;
• odwołania od wszelkich odmownych decyzji administracyjnych.

Ochrona danych osobowowych

Pomoc w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje:
• analizę obejmującą identyfikację i określenie zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane, istniejących w firmie zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych, kompletności posiadanej przez firmę dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji, procedur;
• wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych i sprawdzenie czy wypełniane są obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych;
• przygotowanie nowej lub weryfikację istniejącej dokumentacji wymaganej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
• wypełnienie wniosków do GIODO w celu zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji lub aktualizacji wcześniejszych wniosków;
• nadzorowanie przedsięwzięć dostosowawczych;
• doradztwo w zakresie wyspecjalizowanych obszarów przetwarzania danych osobowych;
• ofertę zewnętrznego inspektora ochrony danych osobowych.

Regulacje europejskie

Zakres usług kancelarii w obszarze regulacji europejskich obejmuje:
• opiniowanie pod względem formalnym umów zawieranych w ramach realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej zarówno z instytucjami przyznającymi dotacje jak i z bankami kredytującymi projekty inwestycyjne;
• porady prawne przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych;
• reprezentacja klientów w postępowaniach odwoławczych od wyników przetargów.

Rynki kapitałowe i papiery wartościowe

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi. Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo m. in. w zakresie:
• audytów prawno – podatkowych poprzedzających transakcje kapitałowe,
• emisji papierów wartościowych na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym,
• transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
• obsługi korporacyjnej, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW i NewConnect,
• reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego,
• określenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz wyboru optymalnych metod realizacji projektów inwestycyjnych.

Prawo bankowe i finansowe

Usługi kancelarii w zakresie prawa bankowego i finansowego obejmują:
• doradztwo w zakresie prawnych aspektów transakcji w sektorach:
bankowym, ubezpieczeniowym, oraz funduszy inwestycyjnych.
• przygotowywanie dokumentacji inwestycyjnej, umów kredytowych i pożyczek oraz negocjacji, w tym tzw. wykupów lewarowanych (LBO), wykupów menadżerskich (MBO) oraz w transakcjach finansowych na rynku obrotu nieruchomościami;
• obsługę transakcji w zakresie udzielania pożyczek, kredytów, zabezpieczeń majątkowych oraz gwarancji bankowych;
• wsparcie prawne instytucji finansowych, które zainteresowane są rozpoczęciem działalności na rodzimym rynku finansowym;
• weryfikację poprawności przetwarzania danych osobowych przez banki;
• wykreślanie danych z Biura Informacji Kredytowej i Krajowego Rejestru Dłużników;
• reprezentację Klientów w sporach przeciwko bankom i SKOK-om;
• negocjacje warunków spłaty zobowiązań.

Wdrażanie compliance

Działalność gospodarcza, niezależnie od formy jej prowadzenia wymaga ciągłego śledzenia zmieniającego się prawa i regularnych modyfikacji uwzględniających ewolucję przepisów. Wsparcie kompetentnych prawników, na bieżąco analizujących stan prawny, jest bezcenne. Tylko w takim przypadku możliwe jest zachowanie ciągłości prowadzenia biznesu i zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa działalności bieżącej i inwestycji. Praktyka compliance Kancelarii oparta jest na eksperckiej wiedzy zespołu prawników, złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, a jej interdyscyplinarny charakter pozwala na spełnienie wszystkich wymogów współczesnego compliance. Co wymaga zaznaczenia, procesy compliance u każdego Klienta nadzorowane są zawsze przez prawnika, który czuwa nad zachowaniem odpowiednio jednolitych standardów wdrożeniowych lub spójnością raportów poaudytowych.

Dane Adresowe

Członek ASSOCIATION OF EUROPEAN LAWYERS

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl