klienci indywidualni

Windykacja wierzytelności, egzekucja wierzytelności

- wezwania do zapłaty, propozycje ugody, przeprowadzenie mediacji – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
- postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę) – reprezentacja i doradztwo;
- wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem;
- skargi na czynności komornika;
- powództwa przeciwegzekucyjne;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- inne.

Odszkodowania - ubezpieczenia

- odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy;
- określanie przysługujących roszczeń;
- zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
- reprezentacja Klientów w procesje negocjacji;
- reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
- inne

Umowy cywilnoprawne

- opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;
- sporządzanie i negocjowanie umów;
- umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.;
- kontrakty menedżerskie;
- umowy nienazwane;
- inne

Prawo zobowiązań

- sprawy o zapłatę (link do zakładki windykacja należności);
- sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
- sprawy związane z czynami niedozwolonymi;
- odszkodowania (link do zakładki odszkodowania ubezpieczenia);
- sprawy konsumenckie;
- inne.

Spadki

- pełna obsługa prawna spraw spadkowych;
- stwierdzenie nabycia spadku;
- dział spadku;
- dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
- prawo do zachowku;
- opodatkowanie spadków;
- zabezpieczenie spadku;
- przyjęcie, bądź odrzucenie spadku;
- sprawy o obalenie testamentu;
- uznanie za zmarłego;
- inne.

Prawo rzeczowe

- ochrona własności;
- stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia;
- uwłaszczenia;
- uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości;
- podziały majątku;
- inne.                    

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria obsługuje następujące sprawy:
- rozwód,
- określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
- pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
- ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- podział majątku wspólnego,
- unieważnienie małżeństwa cywilnego,
- roszczenia alimentacyjne,
- sprawy związane z pochodzeniem dziecka (ustalanie ojcostwa, uznanie dziecka itp.),
- przygotowywanie majątkowych umów małżeńskich,

Prawo administracyjne

Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:
- doradztwo prawne;
- sporządzanie opinii prawnych;
- skargi i wnioski do organów administracji publicznej;
- odwołania od decyzji administracyjnych;
- zażalenia na postanowienia administracyjne;
- skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
- wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
- odwołania, skargi od organu urzędowego do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) itp.;
- redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Obrót nieruchomościami

W ramach doradztwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami oferujemy Państwu:
- sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych;
- wsparcie podczas negocjacji treści umów z partnerami biznesowymi, asystowanie przy zawieraniu aktów notarialnych;
- analizy stanu prawnego nieruchomości;
- reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami, w tym w postępowaniach o podział nieruchomości, uzyskanie pozwolenia na budowę, zmianę przeznaczenia nieruchomości itp.;
- reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym w sprawach o wpis i ustalanie treści księgi wieczystej nieruchomości;
- negocjacje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prawo karne

W zakresie prawa karnego oferta Kancelarii obejmuje m. in.:
- obronę w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i przed Sądem we wszystkich instancjach,
- obronę w sprawach o wykroczenia,
- występowanie w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
- sporządzanie pism procesowych (w tym m. in. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na tymczasowe aresztowanie, prywatnego aktu oskarżenia, powództwa adhezyjnego, apelacji i kasacji od wyroków sądowych, wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o zatarcie skazania, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Spory sądowe i arbitraż

W ramach przedmiotowego obszaru praktyki Kancelaria zapewnia:
- reprezentowanie Klienta w postępowaniach mediacyjnych, mających na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sprawy;
- opracowywanie najkorzystniejszej strategii postępowania na każdym etapie sporu: przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
- reprezentację Klientów w sporach sądowych z zakresu dziedzin prawa będących obszarem działania Kancelarii przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym na terenie całego kraju;
- wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych za pośrednictwem stale współpracujących kancelarii komorników sądowych.

Dane Adresowe

Członek ASSOCIATION OF EUROPEAN LAWYERS

Kancelaria Adwokacka LEGALLEX 2022, wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt Realizacja ITenter.pl